Ursache all unserer Leiden:

https://www.youtube.com/watch?v=5xxwOsN3yqo

Lösung all unserer Leiden:

https://www.youtube.com/watch?v=31vKyv8fjtw

https://www.youtube.com/watch?v=NvTLuTSYb5U


Gespräche der Heilung: 

https://vimeo.com/896337815?share=copy


https://vimeo.com/890281686?share=copy


youtube-kanal: eigenverantwortlich gesund

youtube-kanal: eigenverantwortlich gesund